Friday, April 21, 2017

Help me make it through the night

Gửi những người bạn quan tâm đến tôi :


Take the ribbon from your hair - Hãy bỏ dải ruy băng ra khỏi tóc em

Shake it loose and let it fall - Hãy thả nó ra và để nó xõa xuống

Layin' soft upon my skin - Hãy để nó mềm mại trên da em


Like the shadows on the wall - Như những cái bóng ở trên bức tường

Come and lay down by my side till the early morning light - Đến đây và nằm xuống bên tôi cho đến khi ánh sáng sớm mai

All I'm takin' is your time - Tất cả điều tôi đang lấy đi là thời gian của em

Help me make it through the night - Hãy giúp tôi vượt qua đêm nay !

I don't care what's right or wrong, I don't try to understand - Tôi không quan tâm gì đúng hay sai; tôi cũng không cố để hiểu được

Let the devil take tomorrow - Hãy để quỉ sứ đem ngày mai đi

Lord, tonight I need a friend - Chúa ơi, tôi cần một người bạn đêm nay !

Yesterday is dead and gone and tomorrow's out of sight - Ngày hôm qua đã chết và đã qua, và ngày mai không thể thấy trước...

And it's sad to be alone - Và thật buồn nếu ta chỉ có một mình

Help me make it through the night - Hãy giúp tôi vượt qua đêm nay !

I don't care what's right or wrong, (Yes, I do !) - Tôi không quan tâm gì đúng, gì sai

I don't try to understand - Tôi cũng không cố để hiểu điều đó

Let the devil take tomorrow. - Hãy để ma quỉ đem ngày mai đi

Lord, tonight I need a friend - Chúa ơi, tôi cần một người bạn đêm nay

Yesterday is dead and gone and tomorrow's out of sight - Ngày hôm qua đã qua và đã chết, và ngày mai không thể thấy được...

Lord, it's bad to be alone - Chúa ơi, thật là tệ nếu chỉ có một mình

Help me make it through the night - Hãy giúp tôi vượt qua đêm nay
HQ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.